Jeg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell under lanseringen av Miljødirektoratet i formiddag. Foto: Siri Nordberg

Jeg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell under lanseringen av Miljødirektoratet i formiddag. Foto: Siri Nordberg

Vær utålmodig menneske

4 Publisert 1. juli 2013
Arter og naturtyper, Avfall, Fornybar energi, Friluftsliv, Hav og kyst, Internasjonalt, Kjemikalier, Klima, Luft, Miljøovervåking, Olje og gass, Støy, Tilsyn, Vann og vassdrag

Endelig er den store dagen her – offisiell åpning av det nye Miljødirektoratet.

I natt forsvant Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i Oslo over i historien. Miljødirektoratet oppsto.

Diktet til Inger Hagerup «Vær utålmodig menneske» ga meg inspirasjon til talen jeg holdt på åpningen i dag.

Det begynner sånn:

Langsomt blir allting til. Skapelsen varer evig.

Ja, svært langsomt har livet på kloden vokst fram. Forskerne tror det er 3,5 milliarder år siden det første levende livet oppsto. Uendelig langsomt har evolusjonen utviklet planter og dyr på land og i vann.  Klodens liv er et ufattelig sinnrikt system.

Korallene på Tauterryggen utenfor Trondheim, som nylig ble vernet som et av de første marine verneområdene, er eksempel på dette. Kaldtvannskorallene her vokser med bare seks millimeter i året. De er grobunn for et stort mylder av liv.  De tropiske korallrevene har enda rikere artsmangfold. Men ifølge FN, er tilstanden til verdens korallrev redusert med 38 prosent siden 1990. Og det er bare koraller.

FNs miljøprogram anslår at så mye som 50 arter i verden dør ut hver eneste dag.  Gjennom evolusjonen har arter til alle tider kommet og gått, men i dag skjer tapet av arter opp til tusen ganger raskere enn det som er naturlig.

Langsomt seiler vår jord på vei mot en ukjent havn. Ingen kan måle vår framtid. Ingen kan gi den navn, skriver Inger Hagerup.

Vi er definitivt på vei mot en ukjent havn, men vi seiler ikke lenger langsomt.

Verdens befolkning rundet sju milliarder mennesker i 2011. Det er fire milliarder mer enn da jeg ble født. I 2050 blir vi 10 milliarder.

Millioner av mennesker drømmer om et bedre liv, om å leve på samme «grønne gren» som oss. Det krever enorme mengder energi.

Energiproduksjon og forbruk den største kilden til utslipp av klimagasser. Fra 1990 til 2010 økte klimagassutslippene i verden med 31 prosent. Og pila peker dessverre fortsatt oppover. Hvis ikke vi legger om kursen, kommer utslippene og den globale temperaturen til å fortsette opp. Det vil få dramatiske konsekvenser for natur og samfunn

I 2013 har det kommet flere illevarslende målinger, blant annet fra Svalbard, om konsentrasjon av CO2 i atmosfæren – på over 400 ppm (parts per million). Disse målingene er varsler om at vi nærmer oss grenser vi ikke må overskride – hvis vi skal hindre at temperaturen i verden øker med mer enn to grader i forhold til førindustriell tid.

Dersom den globale gjennomsnittstemperaturen øker mer enn 1,5-2,5 grader, regner FNs klimapanel med at 20-30 prosent av registrerte plante- og dyrearter står i økt fare for å bli utryddet.

Mdir_logo_hoved_til bloggen

Når DN og Klif samles i én etat, gjør vi mer enn å legge de to gamle ved siden av hverandre. Vi skal utnytte det beste i hvert av de to tidligere direktoratene. Kompetansen og erfaringen vår er nå større og bredere. Det gir oss utvidet forståelse for utfordringene og gjør oss bedre rustet til å jobbe mer helhetlig, å finne de gode løsningene for miljøet i framtiden.

Ved å samordne all kunnskapen vi besitter kan vi bli en enda synligere og tydeligere autoritet på miljøområdet. Vi kan si tydeligere i fra om miljøets tilstand og utvikling, og vi kan gi klarere råd til politikerne om videreutvikling av tiltak og virkemidler for et bedre miljø.

Min ambisjon er at Miljødirektoratet skal være den viktigste premissleverandøren i utformingen av miljøpolitikken i Norge.

Vi er bestandig på vei, bestandig et stykke lenger, skriver Inger Hagerup.

Det var vel neppe oss miljøbyråkrater hun hadde i tankene da hun skrev det, men vi er i alle fall 700 mennesker som hver dag er pådrivere for et bedre miljø.  Det er vi på mange ulike områder:

Vi setter krav til bruk av ny miljøteknologi i industrien slik at utslipp fra piper og rør reduseres. Vi kalker innsjøer og driver genbank for å sikre at villaksen skal fortsette å svømme i elvene våre.

Vi fjerner produkter med innhold av ulovlige, farlige stoffer fra butikkhyllene. Gjennom forvaltningsplaner og skjøtsel legger vi til rette for å bevare storslått natur i nasjonalparkene våre.

Vi fører tilsyn og vi overvåker luftkvaliteten så folk flest kan puste i frisk luft. Vi legger til rette for at Europas aller siste villrein kan springe fritt omkring i fjellene våre.

Når du kildesorterer, passer vi på at avfallet blir til energi eller nye produkter. Vi fører regnskap over norske klimagassutslipp og jobber for å redusere utslippene. Vi hegner om strandsonen og sikrer friluftsarealer for allmennheten.

Slik kunne jeg fortsatt. Dette er bare eksempler. Fellesnevneren for alt vi driver med er beskyttelse av miljøet.

I miljøforvaltningen er dagen i dag historisk – og det er med stolthet, ydmykhet og jeg går til jobben som direktør for det nyopprettede direktoratet. Alle vi i Miljødirektoratet er utålmodig på miljøets vegne. Vi har en stor, viktig og meningsfull jobb foran oss. Vi skal ta vare på kloden for kommende generasjoner.

Slik slutter Inger Hagerup sitt dikt:

Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig menneske!
Sett dine egne spor!
Det gjelder vårt evige korte liv.
Det gjelder vår jord!