Forurensningsloven er en foregangslov. Foto:iStockphoto

Gratulerer med dagen du fine, grønne lov!

Publisert 1. oktober 2013
Avfall, Kjemikalier, Luft, Støy

I dag feirer vi en 30-åring som har fått utrettet utrolig mye bra i løpet sitt «unge» liv.  Forurensningsloven har gjort Norge renere.

Jubilanten, forurensningsloven eller f-loven som den heter på stammespråket, er en god, effektiv og unik lov. Den har vært det viktigste juridiske virkemiddelet for å redusere utslipp fra piper og rør. Den har gitt oss bedre løsninger på avfallsproblemer og gjort oss i stand til å rydde opp i gamle synder over hele landet.

Forbudt å forurense
Da forurensningsloven trådte i kraft 1. oktober 1983, var den en foregangslov i Europa – og trolig også på verdensbasis. For f-loven fastsatte noe som den gang var ganske radikalt – at forurensing er forbudt!

Tidligere i Norge og i andre lands lover var det vanlig at forurensning var lov med mindre det var særskilt regulert. Myndighetene måtte «løpe etter» miljøproblemene. Forurensningsloven har motsatt utgangspunkt: All forurensning er forbudt med mindre det er særskilt tillatt gjennom forskrifter eller enkelttillatelser (og noen andre unntak i loven, blant annet alminnelig forurensning fra husholdninger). Dette speilvendte utgangspunktet i loven har i 30 år betydd mye for regulering av forurensningen.

I forurensningsloven ble de grunnleggende miljørettslige prinsippene som for eksempel at forurenser skal betale og prinsippet om bruk av best tilgjengelig teknologi nedfelt for første gang i norsk rett. Først i 2009 kom de samme prinsippene til uttrykk også gjennom naturmangfoldloven.

Alt i ett
I tillegg til det speilvendte prinsippet som forurensningsloven er tuftet på, var loven også en foregangslov ved at den samlet all forurensning, både utslipp til luft, vann, støy og utslipp til grunn, i ett regelverk. Og utslippskravene fastsettes av samme myndighet i én utslippstillatelse.

Støy bilde8 bilde
Støyskjerm begrenser forurensende støy fra biltrafikk. Foto: Miljødirektoratet

I mange andre land var det vanlig med krav til for eksempel til støy fra én instans og krav til vann fra en annen og luft fra en tredje. Når vi som forurensningsmyndighet kan se forurensningsbelastningen fra den enkelte virksomhet under ett, kan vi få til helhetlig regulering, og virksomheten selv får bare én instans å forholde seg til.

Da EU knesatte prinsippet om samlet, integrert forurensingsregulering i 1996, kunne vi i Norge bare si velkommen etter.

Renere og grønnere
At f-loven har bidratt til å gjøre Norge grønnere og renere, er det ingen tvil om. De siste 20 årene er utslippene av de fleste prioriterte miljøgiftene redusert med over 50 prosent, og flere av dem betydelig mer. For ikke å snakke om utslippene fra kommunale avløpsanlegg som er kraftig redusert gjennom krav i forurensningsloven.
Og med forurensingsloven i hånd har vi sørget for at det er etablert en rekke vellykkede retur- og gjenvinningsordninger for ulike typer avfall, og utslippene fra avfallsbehandlingen er strengt regulert.

Fra 1983 til i dag er det gitt flere tusen utslippstillatelser fra statlige myndigheter. Og da er det viktig å understreke at en tillatelse etter f-loven, først og fremst er en rekke krav til begrensninger av bedriftenes utslipp – basert på lovens prinsipp om at beste tilgjengelige teknologi skal benyttes. Det har gitt grunnlag for en dynamisk regulering der stadig strengere krav har ført til nye teknologiske løsninger og reduserte utslipp.

Loven gir oss som forurensningsmyndighet vide rammer og gjør oss i stand til å stille krav overfor den som eier eller har noe som kan medføre fare for forurensing.  Loven har flere ganger vært prøvd for domstolene, og så å si hver gang vinner f-loven fram. Det er rett og slett en solid lov.

De som lagde loven var forutseende og hadde tenkt gjennom det meste slik at miljøhensyn gjennom denne loven, skulle kunne bli ivaretatt på en god måte.

Modell for andre
F-loven var en banebrytende lov da den kom og har vært modell for flere senere lover på andre miljø- og forvaltningsområder. Loven har blitt endret ved ulike anledninger og hver gang blitt styrket som verktøy i miljøets tjeneste.

Jeg gratulerer med dagen og håper den fortsatt mange gode år må få.