Foto: Anne-Sofie Gjestrum

Elbilen – en udiskutabel klimavenn

28 Publisert 7. februar 2014
Fornybar energi, Klima, Luft, Støy

Elbilen reduserer klimagassutslippene fra transport, selv om den går på strøm med innslag av kullkraft fra Europa.

I kjølvannet av den norske elbil-«revolusjonen» har kritikere hevdet at elbilene er «skitnere» enn mange moderne bensin og dieselbiler med lave utslipp.

Det er feil. Elbilen kjører med null utslipp, mens bensinbiler og biler med fossil diesel slipper ut CO2 for hver kilometer de kjører gjennom hele bilens liv.

Øker ikke utslippene
Det er heller ikke riktig at økt forbruk av strøm til elbiler i Norge, fører til økte klimagassutslipp fordi vi må importere mer strøm som kan være produsert fra kullkraft i Europa.

Resonnementet tar ikke høyde for at utslipp fra fossil kraftproduksjon, som kullkraft, er regulert gjennom det europeiske klimakvotesystemet.

Klimagassutslippene fra 12 500 kraftprodusenter og bedrifter i EU og Norge, er begrenset av kvotesystemet.  Innenfor systemet settes det et samlet tak, altså maksimal mengde klimagasser som disse virksomhetene kan slippe ut.

En bedrift, for eksempel et kullkraftverk, kan ikke øke sine klimagassutslipp uten at en annen virksomhet innenfor systemet må redusere sine utslipp tilsvarende.

Derfor vil ikke økt forbruk av elektrisitet i Norge og Europa føre til at de årlige utslippene av klimagasser innenfor det europeiske kvotesystemet øker. Enhver elbil som erstatter en fossilbil på europeiske veier, vil være et bidrag til reduserte utslipp i Europa.

Hva med batteriproduksjonen?
I elbil-debatten argumenteres det også med at utslippene av klimagasser er større ved produksjonen av elbiler enn ved produksjon av fossile biler. Dette skyldes batteriproduksjonen. Mengden utslipp forbundet med produksjonen av batteriene, er likevel liten i forhold til mengden CO2 som blir sluppet ut fra en fossilbil i bruksfasen.

Elbil får utslippene ned
Transportsektoren må gjennom en total forvandling. Utslippene må ned. Det finnes ikke én enkelt løsning. Vi må både kjøre mindre, kjøre mer kollektivt og ha mindre utslipp per kjørte kilometer. Det må utvikles flere nye teknologier. Elbil er en lovende teknologi som allerede bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Elbiler Zerokonferransen beskåret
Ulike varianter av elbiler var utstilt på årets Zerokonferranse.
Foto:Kjersti D. Moxness

Samtidig reduseres også utslipp av støv og NO2. De største byene i Norge har så dårlig luftkvalitet at det går på helsa løs for mange mennesker, spesielt sårbare grupper som barn, eldre og folk med luftveislidelser.

Bedre byluft
Flere norske byer har høyere nivåer av støv og NO2 enn tillatt, og de bryter kravene til luftkvalitet i forurensningsforskriften og EUs luftkvalitetsdirektiv.

Elbiler vil på samme måte som andre personbiler, slite på veidekket og virvle opp støv, men elbilene har ikke eksosutslipp overhodet. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) og forbrenningspartikler vil dermed reduseres med en høyere andel elbiler.

Mindre støy
Også støybelastning blir mindre med elbiler. En halv million mennesker er mye eller sterkt plaget av støy i Norge. Den største kilden til støy er veitrafikk. Stillegående elbiler vil dempe støynivået fra bykjøring.

Klimagassutslippene må reduseres drastisk både i Norge og andre land for at vi skal bremse klimaendringene og lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet.

Transport er den største kilden både til klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy i Norge. Kollektivtransport, sykkel og gange må få gode kår. Og vi må tenke helt nytt når det gjelder bil.

Fossilbilen blir historie
Hver nye fossilbil på veien låser oss til klimagassutslipp og helsefarlig utslipp i mange år framover. Forbrenningsmotorer med fossil diesel og bensin må erstattes av andre teknologier.

Elbilen er definitivt en klimavenn og en del av løsningen på veien til lavutslippssamfunnet.

Og om noen år kommer vi til å se på fossilbilen som, nettopp, en fossil fra gamle dager som vi forundres over at vi lot kjøre omkring på veiene våre.