Illustrasjon: TNS Gallup

Grønt og moderne!

2 Publisert 20. mai 2014
Fornybar energi, Klima

Grønt, miljøvennlig, energieffektivisering, klimanøytralt, framtid, fornybar-energi og moderne. Slik ser seks av ti nordmenn for seg et lavutslippssamfunn.

Da er vi enige! Og det er nettopp dit vi skal, i 2050.

I dag presenterer TNS Gallup årets klimabarometer, en spørreundersøkelse om klima og energi blant et representativt utvalg av befolkningen. Årets måling viser et økende engasjement rundt spørsmål om klima og klimaendringer blant folk 🙂

De unge mer bekymret
Fremdeles ligger klimaendringer på sjette plass når folk rangerer de viktigste utfordringene Norge står overfor. Helsekøer, utdanning og andre viktige saker kommer høyere opp enn klima.

Men andelen som mener klimaendringer er en stor utfordring, har økt fra 18 prosent i 2013, til 28 prosent i år.

Ungdommen rangerer imidlertid annerledes: Blant ungdommen rykker klimaendringer opp fra ellevte plass over viktige utfordringer i 2011, til tredje plass i år. Det er veldig gledelig. For oss «gamlinger» bør den økte «bekymringen» blant ungdommene gi grunn til ettertanke. Det er vi voksne som sitter med styre og stell i dag og faktisk bygger den framtiden de, deres barn og barnebarn skal leve i.

Klar beskjed fra FNs klimapanel
Tidligere i vinter har FNs klimapanel lagt fram to viktige rapporter som nok en gang maner oss til handling. Klimagassutslippene i verden må reduseres med 40–70 prosent fra 2010 til 2050 dersom vi skal forhindre en global oppvarming på mer enn to grader sammenliknet med førindustriell tid.

Realiteten er at de globale klimagassutslippene øker år for år. I forrige uke kom tall for utviklingen i norske klimagassutslipp. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i Norge ikke har gått ned fra 2012 til 2013.

I vinter la Miljødirektoratet fram en rapport som viser at gapet mellom forventet utslipp slik utviklingen er nå, og målet Norge har for reduksjoner i utslipp i 2020, er cirka åtte millioner tonn klimagasser. Vi listet opp en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere gapet.

Med andre ord; det mangler ikke dokumentasjon på hva som må til både ute og hjemme for at vi skal nå togradersmålet, altså lavutslippssamfunnet.

Lavutslippsamfunnet
Miljødirektoratet er en av bidragsyterne til årets klimabarometer. Vi ville blant annet finne ut hva folk forbinder med et lavutslippssamfunn. Vi ble faktisk overrasket over at så mange allerede nå har en formening om hva slags samfunn det er vi skal til i 2050, og at flertallet, 59 prosent, forbinder lavutslippssamfunnet med noe positivt (se figuren under).

Kakediagram lavutslippssamfunnet_TNSGallup
Illustrasjon: TNS Gallup

Og nok en gang er det de unge som går foran. De knytter i større grad, 69 prosent, positive assosiasjoner til «lavutslippssamfunn» enn de eldre.

23 prosent av befolkningen forbinder det både med noe positivt og noe negativt.

Bare sju prosent er negative og ser blant annet på et slikt samfunn som en utopi. Det er det ikke, men det er kraftig lut som må til: en total omstilling i alle samfunnssektorer dersom vi skal komme dit, ifølge FNs klimapanel.

Mulig, men krevende
I «gap-rapporten» vår viser vi hva som kan gjøres for å tette spriket mellom forventet utslipp og målet for utslippskutt i 2020.

Det vil være svært krevende, men teknisk mulig å nå 2020-målet, men det haster veldig å sette i verk tiltak som reduserer utslippene, og bygge og planlegge slik at vi ikke låser oss til utslipp i generasjoner.

Og selv om tiltak som settes i verk nå ikke får full effekt for klimagassutslippene i 2020, bør de likevel prioriteres fordi de vil være viktig på lengre sikt og nettopp gjør det mulig å nå målet om et grønt, klimanøytralt, miljøvennlig, moderne samfunn som blir godt å leve i for våre barnebarn og deres etterkommere.