Natur der du bor. Foto: Miljødirektoratet

Ekstra-helsedirektorat

3 Publisert 28. august 2014
Kjemikalier, Luft, Støy

Miljødirektoratet er også et stort helsedirektorat.

Mange tror vi bare jobber med flora og fauna, klima og miljøgifter, men vi driver også mye forebyggende helsearbeid. Vi er som Ole Brumm og sier «ja takk begge deler» – både miljø og helse!

Dette holdt jeg et innlegg om på en stor nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim i går.

Færre miljøgifter og renere luft
Miljødirektoratet jobber med å redusere utslipp fra piper og rør, og mange års innsats med stadig strengere krav har gjort at forurensningsbelastningen er på en brøkdel av hva den var for 20 år siden.

Vi jobber også for å forby farlige stoffer i produkter, og innsatsen er som oftest helsemessig begrunnet. De stoffene vi jobber mest for å bli kvitt, har egenskaper som er kreftfremkallende, kan skade forplantningsevnen eller kan ødelegge hormonbalansen i kroppen.

Støy er den forurensningen som rammer flest mennesker og er årsak til blant annet hodepine, stress og muskelspenninger. Nesten en halv million er sterkt plaget av støy, og støyforurensning er beregnet til å koste seks milliarder kroner i velferdstap per år. Derfor jobber vi iherdig med å begrense støy.

Tilsvarende er det vi som svinger pisken for å få ned den lokale luftforurensningen.

Svevestøv mm_460
Foto: John Petter Reinertsen

Noen dager er det så mye svevestøv og NO2 i lufta at astmatikere må holde seg inne. En reduksjon av konsentrasjonene av svevestøv i Oslo med et mikrogram per kubikkmeter luft vil spare minst 300 tapte friske leveår, årlig.

Alt dette er viktig forebyggende helsearbeid.

Miljø- og helsevennlige byer i en smekk
Byene våre vokser. Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa. Transportutfordringene er store. For helse og trivsel, framkommelighet, og for å få bukt med utslippene av klimagasser må vi parkere fossilbilene, altså de som går på diesel og bensin. Vi må ta beina og sykkelen fatt og kjøre kollektivt i langt større grad.

All innsats for å redusere bilbruk og utslipp fra biler, gir oss i pose og sekk – både helse- og miljøgevinst.

Naturen er vårt største helsestudio
Det finnes mange undersøkelser av hvordan nærheten til natur og friluftsliv bedrer folks psykiske og fysiske helse og livskvalitet.

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at vi kunne hentet velferdsgevinster for 239 milliarder kroner årlig hvis hele befolkningen var så aktive som helsemyndighetene anbefaler.

Naturen er uten tvil det beste helsestudioet vi har, og folk ønsker å bruke den mer. I en undersøkelse Synovate gjorde for noen år tilbake svarte to av tre at hvis de skulle være mer fysisk aktive, ønsket de å være det ute i naturen og i nærmiljøet. Det betyr at dersom det legges til rette for det, så er potensialet for økt aktivitet stort.

Der har Miljødirektoratet en viktig funksjon for helsa igjen. Vi  har i mer enn 50 år gitt tilskudd til friluftsformål, både til sikring og tilrettelegging av arealer og tilskudd for å stimulere til økt friluftsaktivitet.

Iladalen 460
Iladalen. Foto: Miljødirektoratet

Et eksempel på vellykket satsing for økt mulighet til bynært friluftsliv, er åpningen av Iladalen, fra Trondheimsfjorden og inn i bymarka, for allmenn ferdsel og bruk.
I Iladalen kan folk drive fysisk fostring og friluftsliv. Vannkvaliteten i elva er blitt bedre. Det er også gjort mye for at dalen skal ha et rikt mangfold av planter og dyr. Gjengrodde stier fra gammelt av er åpnet og nye er koblet på.

Det er bra for både miljø og natur, og for helse, trivsel og livskvalitet.

Vinn-vinn for miljø og helse
Det er et politisk mål i Norge at folk skal bli mer aktive. Her er nærmiljøet, i gåavstand fra der vi bor, avgjørende. Miljødirektoratet har en egen nærmiljøsatsing der sju pilotkommuner skal teste ut ulike prosjekter for friluftsliv i nærmiljøet.

80 prosent av oss bor nå i byer og tettsteder. Så hvis folk skal komme seg opp av sofaen, må de hjelpes over dørstokkmila. Da må vi legge til rette for bruk av  natur utenfor stuedøra.

Her er det store muligheter – de fleste norske byer har grønne lunger som vi må ta vare på, og er omgitt av skog, fjell eller kystområder.

Miljødirektoratet er altså et slags ekstra-helsedirektorat. Og vår innsats reduserer både helseplager og helsebudsjettene.