Foto: Cathrine Westlie Eidal, Norsk Industri.

Samsnakking for bedre miljø

Publisert 23. september 2014
Tilsyn

Det er nettopp det Miljødirektoratet og bedriftene i Norsk Industri gjør i dag og i morgen. Vi er samlet til Miljøforum.

or sjette år på rad arrangerer Miljødirektoratet og Norsk Industri det vi kaller Miljøforum. To dager hvert år møtes vi og de ansvarlige for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriftene vi har gitt utslippstillatelser.

Hjelp til å holde buksa på
Miljøforum er en arena der vi i Miljødirektoratet videreformidler små og store «nyheter» på miljøområdet – nyheter som griper inn i bedriftenes hverdag, som de må ha god kjennskap til og rette seg etter.

Det kan være endringer i reguleringer og krav til bedriftene eller utvikling av veiledningsmateriell.

Vi forteller om resultater fra tilsyn vi har gjennomført i bransjer og ved bedrifter – hva vi satte fingeren på, og hvorfor, men også om hva som var bra. På den måten kan bedriftene lære av hverandres feil og suksesser, være føre var og rette opp eventuelle feil og mangler hos dem selv.

Målet vårt er nemlig ikke å ikke å ta flest mulig med buksa nede, men å sørge for at flest mulig har buksa godt oppe – altså følger alle miljøkravene.

Vi sprer budskap om ny miljøteknologi og beste praksis i ulike bransjer.

Bedrift til bedrift
Men det aller beste ved en arena som Miljøforum, er å sørge for at bedriftene utveksler erfaringer seg imellom, enten det er om regelverk, målinger av utslipp, ny teknologi eller annet.

Samsnakkingen er viktig mellom oss og de HMS-sansvarlige i bedriftene som skal iverksette miljøregelverket der ute.  De er på en måte vår forlengede arm inn i virksomhetene.

Ikke minst er Miljøforum en nyttig arena for HMS-ansvarlige i bedriftene til å bli kjent, etablere nettverk og dele erfaringer fra en bedrift til en annen. Og, veldig viktig, framsnakke og spre de gode løsningene.

Smått og stort på årets meny
I dag og i morgen er vi samlet i lokalene til Norsk Industri.

Denne gangen skal vi fortelle om hvordan vi er organisert – etter at Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning ble slått sammen til Miljødirektoratet 1. juli i fjor.

Endringer i tankforskriften, som gjelder håndteringen av helse- og miljøfarlig kjemikalier og farlig avfall, er tema.

Vannforskriften, som gjennomfører EØS-avtalens vanndirektiv i Norge, får konsekvenser også for industrien – både med hensyn til nye tiltak for å bedre tilstanden i vannforekomstene og nye krav til overvåking. Dette skal vi snakke mye om på årets Miljøforum.

Farlige stoffer
Onsdag blir «generasjonsmålet» for miljøgifter et stort tema.

Regjeringen har et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, kontinuerlig skal reduseres og stoppes. Deadline er satt i 2020.

Hvordan industrien ligger an for å nå generasjonsmålet, og hvordan de ulike bedriftene jobber for å nå det, blir diskusjonstema på årets Miljøforum.

Stor interesse
Miljødirektoratet og Norsk Industri arrangerte det første Miljøforumet i 2008. Det ble svært godt mottatt av alle deltagerne. Nytteverdien oppleves som stor. Siden har interessen har bare økt. Og det har vært pågang fra andre miljøer med ønsker om at vi åpnet dørene for flere.

Ved å samles på en slik arena, sikrer vi effektiv informasjonsspredning og nettverksbygging til beste for miljøet.