Statens vegvesen, en stor offentlig innkjøper, satte klima- og miljøkrav til ny ferge på strekningen Lavik-Oppedal i Sognefjorden. NORLED vant anbudskonkurransen med en ferge fra FJELLSTRAND AS i Hardanger, og i April ble AMPERE, verdens første elektriske passasjer- og bilferge sjøsatt. Foto: Fjellstrand.

Markedet må brukes til miljøets beste

Publisert 24. november 2014
Klima

Det offentlige kjøper varer og tjenester for svimlende 400 milliarder kroner i året. Denne innkjøpsmakten kan virkelig bidra til «det grønne skiftet», men da må ikke plikten til å ta miljøhensyn ved offentlige innkjøp fjernes, slik det foreslås nå.

Regelverket for offentlige anskaffelser har blitt omtalt som et «monster av tungroddhet». Et utvalg har foreslått en rekke forenklinger i regelverket.

Det er bra!

Vi er enig i at anskaffelsesregelverket er en unødvendig tidstyv. Men ett forenklingsforslag er svært uheldig: Forslaget om å ta bort plikten for offentlig sektor til å ta miljøhensyn ved innkjøp.

Fjernes i Norge etterlyses internasjonalt
Ved å stille miljøkrav til leverandører, produkter og tjenester bidrar det offentlige til å øke omsetningen av miljøvennlige produkter. Produktene blir rimeligere og utvalget blir bedre. Dette er markedsmakt som bidrar til det grønne skiftet.

FNs klimapanel (IPCC) fremhever i sin femte hovedrapport betydningen av å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser.

Rapporten «New Climate Economy», som Jens Stoltenberg la fram i høst, anbefaler at verdens myndigheter etablerer innkjøpsregelverk for å øke etterspørselen etter lavkarbonteknologier- og produkter.

Plikt til å ta miljøhensyn
Forenklingsutvalget mener anskaffelsesregelverket ikke bør inneholde regler som utelukkende er av «motiverende art». Vi mener de tar feil.

Det er klart det utgjør en reell og viktig forskjell at offentlige innkjøpere har plikt til å ta hensyn til miljøet – fremfor at de fritt skal kunne velge bort miljøhensynene, hvis de synes det er brysomt å tenke på slikt.

Den lovbestemte plikten til å ta miljøhensyn kan også få rettslig betydning ved tolkning av konkurransegrunnlaget i konkrete saker. Miljømessige egenskaper kan tillegges avgjørende vekt når kvaliteten på flere tilbud ellers vurderes som lik.

Med dagens regelverk kan miljøvurderingen bli vektlagt, selv om dette ikke er uttrykkelig presisert i konkurransegrunnlaget.

Reddes av Grunnloven?
Det kan også hevdes at det allerede følger av Grunnlovens paragraf 112 at statlige myndigheter har plikt til å ta miljøhensyn ved anskaffelser og stille miljøkrav der det er relevant.

Loven pålegger nemlig staten en plikt til å iverksette tiltak for å sikre at naturens produksjonsevne og mangfold blir bevart. Grønne offentlige innkjøp er ett av verktøyene vi må ta i bruk for å klare det.

Den forenklingen utvalget håper på, mener vi ikke kan realiseres, for Grunnloven er der (heldigvis) fortsatt.

Hvis noen går foran…
I Miljødirektoratet er vi miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. Vi stiller tydelige miljøkrav ved våre egne anskaffelser.

Vår erfaring er at grønne innkjøp ikke er vanskelig, det er ingen tidstyv og det blir ikke dyrere. Tydelige miljøkrav går verken på bekostning av kvalitet, effektivitet eller pris.

Gode eksempler på dette er våre kontorlokaler i Trondheim med passivhusstandard.  Det samme er de nye kontorlokalene våre i Oslo med BREEAM-NOR-klassifiseringen Excellent i designfasen og energiklasse A.

Oslo-bygget er eksempel på at tydelige miljøkrav, og godt samarbeid med utbygger og leverandører, bidrar til videreutvikling av miljøvennlige løsninger i byggebransjen.

Bilde nybygget vårt beskåret
Rehabilitering i Oslo. Foto: Anne Sofie Gjestrum Miljødirektoratet

Bygget er et forbilde i programmet FutureBuilt. Det fungerer som et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt, som et miljøbygg med høy arkitektonisk kvalitet og over 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene.

Vi skyr også hoteller som ikke er miljømerket, vi har svanemerket kantinedriften og kjøper svanemerket kontorrekvisita.

…kommer flere etter
Det monner lite at  vi bare stiller miljøkrav til kulepennene våre. Men hvis alle i det offentlige stiller miljøkrav ved alle innkjøp, hjelper det. Og det er langt fra et monster.

Det offentlige har stor markedsmakt som kan brukes klokt. Ved å stille miljøkrav kan markedets egen virkemåte brukes til å stimulere fram et grønt skifte.