Foto: Line Fjellvær Miljødirektoratet

Med godt vannmiljø i sikte

Publisert 4. november 2014
Miljøovervåking, Vann og vassdrag

En gedigen innsamling for vannet i hele Europa er i gang. Men denne gang er det ikke penger vi er ute etter.

At nordmenn forstår betydningen av friskt vann fikk vi en bekreftelse på for kort tid siden da TV-aksjonen samlet inn rekordhøye 239 millioner kroner for å sikre god tilgang på friskt vann i land hvor dette ikke er en selvfølge. TV-aksjonen er en imponerende dugnad som setter hele befolkningen i sving.

Men viste du at en nesten like omfattende ”dugnad” foregår akkurat nå for å sikre godt vannmiljø i Norge?

Og at denne ”dugnaden” skjer samtidig i hele Europa?

Jeg er nødt til å bruke anførselstegn her, for å kalle arbeid etter et EU-direktiv for dugnad ikke blir helt riktig.

Ny kunnskap om vannet vårt
Med bakgrunn i EUs vanndirektiv, som er implementert i norsk lov gjennom vannforskriften, gjøres nå jobben for å legge planer for alle vannforekomster i Norge, det vil si alle tjern, innsjøer, store og mindre elver og alt kystvann.

For første gang er det utarbeidet planer for hele landet med gode beskrivelser av miljøtilstand, og regionenes hovedutfordringer.

For første gang er det foreslått miljømål for de fleste vannforekomster, og tiltak for å bedre tilstanden slik at miljømålene nås.

Vi har fått den beste sammenstillingen av kunnskap om vannmiljøet vårt noensinne, og vi har også identifisert hvor vi trenger mer kunnskap. Det er sendt ut over 2.000 sider med høringsdokumenter som omhandler 106 vannområder med nær 30.000 vannforekomster.

Identitet og næring
Alle relevante sektormyndigheter, fra Fiskeridirektoratet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), alle kommuner, samt en bred gruppe interessenter har bidratt inn i vannforvaltningsplanene som er sendt ut på høring av de 11 vannregionmyndighetene.

De aller fleste i Norge bor mindre enn to kilometer unna en elv, innsjø eller en fjord.

Vannet spiller ofte en viktig rolle for vår lokale identitet, og tilgang på vann er sentralt for livskvaliteten. Samtidig har det vært viktig for norsk næringsutvikling, fra tømmerfløting og vannkraft til oppdrettsnæring og som grunnlag for turistnæringen.

I Norge trenger vi ikke å gå kilometervis for å hente drikkevann vi risikerer å bli syke av.

Det betyr ikke at vi ikke har utfordringer med vannmiljøet. En gjennomgang av de regionale planene viser at de største påvirkningsfaktorene i Norge er vassdragsregulering for vannkraft, sur nedbør, forurensing fra landbruk og avløp som ikke er tilkoblet kommunale anlegg, samt fremmede arter.

Planer på høring
Det er et betydelig arbeid som er gjort regionalt og i kommunene.

Foto Dag Stian Husby bredde redigert
Høringskonferansen i Trondheim. Foto: Dag Stian Husby Miljødirektoratet.

Forrige uke var «alle» som har med vann å gjøre i Norge samlet til høringskonferanse. Konferansen bidro til et samlet breddeblikk på vannets tilstand i landet, og på hva som samlet ligger av ambisjoner og muligheter i vannforvaltningsplanene som nå er på høring.

Høringen nå i høst skal bidra til å få ytterligere kunnskap og forslag til forbedringer slik at planen kan bli bedre fram til den skal vedtas og godkjennes i 2015.

Aktiv og tidlig deltakelse fra alle myndigheter og interessegrupper er avgjørende for en vellykket høring.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å vise interesse for vannet der du bor!

Nå har du muligheten til å delta i arbeidet med å ta vare på vannet slik at også kommende generasjoner kan ta rent vann for gitt.

 

 • Erik Bye

  Ellen Hambro

  Tusen takk for dine klimafrie blogger. Spesielt nå i disse
  dager, hvor FN har funnet det for godt å presse på oss «folk flest» noe som sterkt minner om «1000 og en natt».

  Det er noe angstbitersk over FN’s klimapanel, der de prøver
  å skremme en helt verden med dette lille, uskyldige CO2-molekylet, som ikke gjør et eneste levende vesen noe fortred. Menneskene puster dette molekylet ut jevnlig, uten at vi tenker på det som forurensning. Og denne lille skapningen er jo grunnlaget for alt livet på jorda.

  Stevn fram som du gjør, Ellen, prioriter miljøvern i utropene fra fyrtårnet ditt. Du får hele den norske befolkningen med på en
  aksjon, om å redde miljøet vårt.

  Klimaaksjonen er det verre med.

  Erik Bye