Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er en av politikerne som er i New York for å signere klimaavtalen. Illustrasjon Jenny Jordahl, http://jennysplanet.no/

Heia verdens viktigste avtale !

Publisert 21. april 2016
Klima

Det begynte i Paris – i dag fortsetter det i New York. Der samles politikere fra mange land for å skrive under på at de vil jobbe hardt for å ta vare på kloden for framtiden.

Det er mange ting å bekymre seg over i verden. Klimaendringene er en av de største. Men før jul skjedde det historiske at verden ble enige om en folkerettslig forpliktende klimaavtale som skal gjelde for alle land.

Historisk avtale
For første gang, siden man begynte med klimaforhandlinger i Rio i 1992, har vi en langsiktig avtale hvor alle land er med.

I Paris ble landene enige om at den globale temperaturøkningen skal begrenses til godt under to grader, sammenliknet med førindustriell tid, og at verden skal tilstrebe å holde temperaturøkningen enda lavere, til 1,5 grader.

Parisavtalen var et vendepunkt i det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser i verden.

Viktig milepæl
I dag skrives det også klimahistorie – det skjer i New York. Der legges Parisavtalen ut for signering. Statsoverhoder og toppolitikere fra hele verden er samlet i New York for å skrive under. Fra Norge er klima- og miljøminister Vidar Helgesen på plass.

Tidligere denne uka skrev FN på sine hjemmesider at så mange som 155 land har intensjoner om å delta, og signere klimaavtalen i New York. Det er veldig oppløftende.

Klimaavtalen trer i kraft når minst 55 parter, som representerer minst 55 prosent av de globale klimagassutslippene, har ratifisert (eller gitt sin tilslutning til) avtalen.

På klodens dag
Det er ikke tilfeldig at klimaavtalen legges ut for signering akkurat i dag.  22.april er Earth Day – klodens dag – som har sitt utspring i en grasrotbevegelse i USA i 1970, og som nå markeres med arrangementer over hele verden til støtte for miljøet.

Earth Day er en perfekt dag å markere viljen til å stå sammen i arbeidet med å forhindre at klimaendringer ødelegger naturen og tar livsgrunnlaget fra millioner ja, milliarder av mennesker.

Et viktig steg på veien
Årene fremover vil vise om man klarer å omsette ambisjonene fra Paris til praktisk politikk slik at klimagassutslippene i verden reduseres mye og raskt nok.

Parisavtalen overlater til hvert enkelt land å bestemme hvor mye, hvordan, og når de skal kutte sine klimagassutslipp.

Landene har så langt meldt inn det som kalles indikative klimamål, en indikasjon på hvor mye klimagassutslipp de mener de kan kutte. Analyser har beregnet at summen av alle innmeldte kutt i beste fall begrenser den globale oppvarmingen til 2,7 grader, sammenliknet med førindustriell tid.

Det er langt fra nok. Mange mennesker rammes av alvorlige klimaendringer allerede.

FNs klimapanel har sagt klart fra at verden trenger kraftige og raske utslippskutt for å unngå oppvarming over to grader, sammenlignet med førindustriell tid, slik at effektene fra klimaendringer holdes på et akseptabelt nivå og ikke forsterkes ytterligere. Klimapanelet påpeker at selv to graders oppvarming, i gjennomsnitt globalt, vil få store konsekvenser for både natur og samfunn mange steder.

Og i disse dager starter Klimapanelet arbeidet med en spesialrapport om virkningene av en global oppvarming på 1,5 grader over førindustrielt nivå, og tilhørende globale utviklingsbaner for klimagassutslipp.

Det er ikke tvil om at både Norge og verden har en lang vei å gå, og generasjonene som kommer etter oss vil nok spørre seg hvorfor vi ikke gjorde noe med klimaproblemet lenge før.

Men i dag er det grunn å markere, og glede seg over nok en viktig milepæl på veien mot målet.