Jeg var med å starte opp samarbeidet med Polen med daværende direktør for det polske forurensingstilsynet, Andrzej Jagusiewicz. På bildet fra venstre: fra Miljødirektoratets delegasjon: Bent Bolstad, André Kammerud, Ellen Hambro, daværende direktør for det polske forurensningstilsynet Andrzej Jagusiewicz og Barbo Thomsen (Miljødirektoratet). Foto: Miljødirektoratet

Vi setter fotavtrykk i Polen

Publisert 9. mai 2016
Internasjonalt, Tilsyn

Når våre tilsynsfolk dukker opp på bedrifter med hjelmer og inspeksjonsbriller, er det for å passe på at bedriften har alt på stell og følger lover og regler.

Vår måte å drive forurensningstilsyn på, har fått en avlegger i Polen.  Gjennom EØS-midlene har vi bidratt til at det polske forurensningstilsynet nå er bedre rustet til å drive effektiv kontroll med egen industri.

Gjennom mer enn 10 års samarbeid er Polen det beste eksemplet på et vellykket samarbeid under EØS-midlene. Miljødirektoratet er involvert i programmer og prosjekter i til sammen sju land, men samarbeidet med Polen har vært det mest omfattende.

Gjennom samarbeidet har det polske tilsynet gått fra å være temmelig tungrodd og uoversiktlig, til å ha fått mer effektive rutiner og elektroniske systemer på plass.

Besøk i felten
Vårt systematiske og grundige tilsynsarbeid er det vi i ti år har lært bort til våre polske kollegaer.  Vi har tatt med inspektører fra Polen på studiebesøk og på tilsyn til bedrifter som Norcem, Jotun og Saugbrugs for å vise dem praksis. Også utfordringer knyttet til medisinsk avfall, husholdningsavfall og luktproblemer fra avfallsbehandling har vært tema for polske studiebesøk til Norge.

Bildepolen 2 beskåret bloggI vår tok vi med en gruppe polske inspektører på studiebesøk til Haraldrud avfallssorterings- og gjenbruksanlegg i Oslo. Foto: Miljødirektoratet

Kikkes i kortene
Når vi velger ut hvor vi skal dra på kontroll, prioriterer vi de virksomhetene hvor risikoen for skade på miljøet er størst.  Bedriftsledelsen skal vite at de kan bli kikket i kortene av oss.

Men bedriften må oppleve at vi behandler alle likt. I de samme bransjene skal inspektørene kontrollere de samme forholdene, og rapporteringen må være lik. Feil og mangler må følges opp med like sanksjoner.

Dette høres kanskje ikke ut som noe hokus-pokus, men det er faktisk slike faktorer som er avgjørende for at tilsynet blir effektivt og gir resultater, og at næringslivet har tillit til oss som tilsynsmyndighet.

Åpenhet og informasjon viktig
I Norge er bedriftene pålagt å oppgi utslippstall. Denne informasjonen legger vi ut i databasen forurensning.no og i norskeutslipp.no. I en mer bearbeidet form presenteres også resultatene på miljøstatus.no.

Å sørge for at befolkningen får informasjon om miljøtilstanden har en oppdragende effekt og gjør at bedriftene skjerper seg.  Samtidig øker det kunnskapen og bevisstheten i samfunnet om miljøspørsmål. Dette har derfor vært sentralt i opplæringsprogrammet i Polen og noe som har inspirert de polske myndighetene.

EUs kompliserte regelverk
Polen er en stor industrinasjon med høy industrikompetanse. Men EUs regelverk på miljø blir stadig utvidet og oppfattes som komplisert å sette seg inn i og følge opp i egen lovgivning.  Som følge av EØS-avtalen har Polen og Norge i store trekk samme utslippslovgivning.

Vår erfaring og kompetanse i å implementere EU-regelverket er noe vi gjerne deler med andre land.

Lære av hverandre
Den som lærer bort noe, får også kunnskap tilbake. Det er ikke slik at vi i Miljødirektoratet har alle fasitsvar og er eksperter på alt. Vi har også vært på besøk i polske bedrifter og lært mye av hvordan de driver tilsyn.

PB050067 Bilde 3 Polenblogg beskåretEØS-midlene ble også brukt til å kjøpe inn måleinstrumenter til hvert fylke i Polen. Disse brukes til å måle forurensning i vann. Foto: Miljødirektoratet

Videre har vi gjennom samarbeidet knyttet kontakter med et nettverk av høyt kompetente folk innen miljøforvaltningen i Polen, noe som er nyttig i vårt øvrige arbeid i ulike samarbeidsfora med EU.

Som et resultat av Polen-samarbeidet har vi også deltatt på et høringsmøte i Europaparlamentet for å fortelle om hvordan vi organiserer vårt tilsynsarbeid. Vi ble også bedt om å gi innspill til EU-Kommisjonens arbeid med å styrke landenes miljøtilsyn.

Felles miljøstandarder
Vi er alle tjent med å følge høye standarder for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet.  EU-regelverket er langt fremme i å sette strenge miljøkrav til industri og andre virksomheter.

At alle land i EØS-området følger det samme regelverket, er viktig både for å gi like konkurransevilkår for bedriftene, samtidig som det sikrer at miljøhensyn blir ivaretatt i hvert land.

Å la andre land operere med en lavere standard, er ingen god løsning for miljøet. Miljøproblemene kjenner ingen landegrenser, men følger hav- og luftstrømmer også til våre områder. Å sørge for at alle land og bedrifter holder orden i sitt bo, er beste forsikring for en stadig bedre miljøtilstand.