Masse er både fjernet og flyttet i Mandalselva, for å skape bedre kår for laksen. Her dumpes store steiner som skal skape skjul for fisken. Foto: Agder Energi

Vassdrag med livskraft for laksen

Publisert 3. oktober 2016
Arter og naturtyper, Vann og vassdrag

At det må være konflikt mellom kraftproduksjon og laks i norske vassdrag, tar jeg ikke for god fisk. Mandalselva er blitt en av landets beste lakseelver, samtidig som den produserer store mengder kraft.

Norge er en stormakt innen fornybar energi, og vannkraften var sentral da landet ble bygd. Samtidig ble mange regulerte vassdrag utnyttet vel hardt, og hensynet til naturmangfoldet spilte en mindre rolle enn i dag.

Forventningene til å ta vare på andre verdier i vassdrag hvor det produseres kraft har økt. Bedre kunnskap og teknologi gjør det også enklere å tilpasse vannkraftverkene til miljøet. Dette er mulig, blant annet gjennom å endre miljøvilkårene når det gis tillatelse til å bygge ut vannkraft.

En av landets beste elver
Jeg mener det er nok vann til å videreutvikle fornybarsamfunnet, samtidig som laksen og andre arter får gode levekår i elvene. Mandalselva er et godt eksempel på at tiltak har hatt god effekt. I løpet av få år er den blitt en av Norges beste lakseelver. Samtidig er kraftproduksjonen betydelig. Agder Energi har fått hjelp av forskere til å finne ut hvordan vannføringen skal drives til det beste for laksen. For noen år siden ble kravet til minstevannføring endret. Det betyr godt med vann i elva hele året, noe som gjør det lettere for laks og smolt å passere kraftverket i Laudal på vei oppover og nedover i elva.

Største i sitt slag
I år er åtte terskler i elva fjernet ved hjelp av gravemaskiner, for å skape en striere elv som er bedre tilpasset laksens krav. Tersklene ble i sin tid plassert der for å skape et vannspeil, da det var lite vann i elva. Prosjektet er det største i sitt slag noen sinne i Norge.

Den restaurerte Mandalselva, med kalking og mer miljøtilpasset produksjon av vannkraft, blir en verdifull ressurs både for friluftsliv og naturmangfold. Vi forventer flere slike suksesshistorier, når miljørevisjon av vannkraftkonsesjoner i andre vassdrag står for tur.

Mandalselva før og etter fjerning av terskler ved kraftverket i Laudal. Utbedringene har skapt en striere elv med mer liv. Foto: Agder Energi

Mandalselva før fjerning av terskler ved kraftverket i Laudal. Utbedringene har skapt en striere elv med mer liv. Foto: Agder Energi

Det vil skje etter hvert som vannforvaltningsplaner for landets vannregioner kommer på plass.

Kan stille krav
Vannføringen betyr mye for hvordan artene som lever i vassdraget klarer seg, og moderne miljøvilkår skal ifølge energimeldinga innføres i flere vassdragskonsesjoner framover. Det gir mulighet for å stille krav til undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag – uten at det påvirker energiproduksjonen.

Flere kraftprodusenter har god kunnskap om hvordan de påvirker livet i elva. De har iverksatt tiltak for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for fisken, og sørge for at den har mulighet til å vandre i vassdraget.

Vi vil ta et dypdykk i dette feltet og øke bruken av pålegg, for å sikre at miljøet forbedres mer systematisk enn tidligere.

Verdifull, utslippsfri og fornybar
Fortsatt er det mange vassdrag som har behov for mer miljøtilpasset vannføring, men når og hvordan det skjer er viktig, så vi sikrer at nytten er størst mulig. Samtidig som vi skal ta vare på laksen og annet liv i vassdragene, skal vi jo også ta vare på den helt utslippsfrie og klimavennlige fornybare energien vår.

Laksens behov for vannføring i elva varierer gjennom året, og gjennom tilpasninger er det mulig å utnytte vannet bedre – både av hensyn til laksen og kraftproduksjonen.

Flere steder kan vi også enes om vinn-vinn løsninger for både miljø og kraft.

Modernisert vannslipp er et av tiltakene som kan bidra til å sikre eller reetablere viktige bestander av eksempelvis laks, elvemusling og ål. Det åpner for at truede arter og naturtyper blir mer livskraftige, og at kvaliteten på folks naturopplevelser øker.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Målet om godt vannmiljø skal hjelpe oss å ivareta økosystemene i vann og vassdrag til glede for generasjonene etter oss. Og siktemålet er at dette skal gjøres samtidig som vi ivaretar den fornybare kraftproduksjonen.