Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hysj – vær stille!

Publisert 21. november 2016
Luft, Støy

Hvis du hører etter så er det nesten aldri helt stille. Støy er det forurensningsproblemet som rammer flest mennesker i Norge.

Hver vinter er det stort fokus på luft og luftforurensning i kuldeperioder. Oppmerksomhet rundt det er kjempebra – for det er virkelig et stort helseproblem for mange.

Støy derimot er det ganske stille om – til tross for at svært mange plages med nettopp det. For eksempel er så mange som 1,4 millioner nordmenn utsatt for støy over anbefalte grenser ved sin bolig, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er alvorlig for samfunnet og for enkeltmennesker, men samtidig noe som følger av den utviklingen vi ønsker med mer mobilitet, flere varer og tjenester osv.

På helsa løs
Mange plages av støy, og veitrafikk er verstingen når det gjelder støyplager. Men det er mange andre kilder til støy også, og det er få steder i hverdagen det er støyfritt. I tillegg til veitrafikk, og togtrafikk som også plager mange, opplever spesielt by-beboere mye bygg- og anleggsstøy.

Det sier seg selv at støy kan gå på helsa løs, ikke minst hvis det er støy 24 timer i døgnet.

Cirka en halv million av oss mener de er mye eller sterkt plaget av støy, og for mange forstyrrer det nattesøvnen. Mangel på søvn er langt mer alvorlig enn at man blir trøtt. Over tid kan det redusere evnen til konsentrasjon og yteevne, føre til nedstemthet, redusert reaksjonstid og økt risiko for ulykker.

Dame med pute over hodetCirka 225 000 nordmenn sier de har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Problemet er størst i byer og tettsteder. Foto iStockphoto.

Forskningen viser også at kronisk søvnmangel kan bidra til at man utvikler sukkersyke (Diabetes 2), og øker risikoen for høyt blodtrykk og hjertekar-sykdom.

Strenge krav til forurensning
Støy er forurensning på linje med annen forurensning, som for eksempel utslipp til luft og vann fra industri.

Vår jobb i Miljødirektoratet er å stille strenge krav til støyforurensning.

Vi arbeider for å redusere støyplagene fra vei, jernbane, fly, industri, havner/ terminaler, motorsport, skytebaner, vindturbiner og produkter.

Vi gir blant annet Klima- og miljødepartementet råd i spørsmål om støy og utvikler forslag til nye virkemidler. Vi forsøker å være en pådriver og samarbeider med anleggseiere for å nå miljømål for støy, og vi har det overordnede ansvaret for å kartlegge og rapportere om støysituasjonen i Norge.

Kommunen er ansvarlig planmyndighet, dvs. at de har ansvar for at det tas hensyn til støy i alle arealplaner. Dette gjelder planer for ny bebyggelse, nye veier, nye industriområder etc. Kommunen er også ansvarlig for å kartlegge støy fra egen virksomhet, samt gjennomføre støydempende tiltak.


Klikk på knappen «Utforsk kart» for å se hvor i ditt område det er mye støy. Kilde: Miljøstatus.

Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket mot støy.

Finnes støydempende tiltak
Det finnes mange støydempende tiltak som virker: Fasadeisolering, støyskjerming, støysvakt veidekke, støyreduserende bildekk, lavere fartsgrense med mer.

I tillegg kan hver enkelt av oss velge å kjøpe produkter med lavt støynivå, for eksempel ved å velge elektrisk gressklipper fremfor en som går på bensin.

«Hysj hysj hysj, vær stille som mus»
Nærmere 80 prosent av støyplagene i Norge skyldes støy fra veitrafikk.

Ifølge Folkehelseinstituttet stjeler trafikkstøy mange tusen friske leveår fra nordmenn hvert år. I følge EUs miljøbyrå er det årlige tapet av friske leveår rundt en million. Det er urovekkende.

Jeg er så gammel at jeg husker oljekrisa i 1973 med påfølgende prissjokk og rasjonering av bensin og diesel. Vi gikk midt i veiene som var tomme for biler. Verden var uvirkelig stille.

Det mest effektive støyreduserende tiltaket er faktisk å la bilen stå –og heller  samle oss på kollektivtransport, sykle og gå.

Og da reduseres tre alvorlige forurensningsproblemer på en gang. Vi får mindre støy, mindre klimagassutslipp, og bedre luft.

Og det beste av alt – bedre helse og mange flere friske leveår til folket.