Reising i Norge kan bli utslippsfri om noen tiår. Å reise langs Nasjonale Turistveger kan gjøres uten å slippe ut klimagasser. Bildet er fra Sognefjellsveien, Storefonni, Prestesteinsvatnet. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen. ©Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

Utslippsfrie reiser er mulig

7 Publisert 26. februar 2018
Friluftsliv, Klima

De første elbusser ruller på veiene i byene, batteridrevne ferger er satt inn i kystruter, og det første elflyet starter prøveflyvninger i Norge til sommeren. Elektrifiseringen av transportmidlene skjer i rasende fart. Dette gir positive utsikter for at reiselivet kan bli utslippsfritt om noen tiår.

Reiselivet er globalt en av verdens raskest voksende næringer. Ifølge FNs miljøprogram, UNEP vil næringen globalt vokse med 50 prosent innen 2030, i forhold til dagens nivå.

Å reise er populært. Vi ønsker å oppleve vakker natur og andre kulturer. Men det følger utslipp med. Transport utgjør en stor del av utslippene fra reiselivet. Derfor er elektrifiseringen av transportmidler nødvendig for at vi og resten av verden skal kunne fortsette å reise i et lavutslippssamfunn. I tillegg må klimautslippene fra hele reiselivs-verdikjeden reduseres, som utslipp fra energibruk og mat og avfall.  Det er nødvendig for å oppfylle Paris-avtalens klimamål som så å si alle land i verden har sluttet seg til.

Pådriver for raskere endringer
Norge skal innen 2050 bli et lavutslippssamfunn. Det innebærer at klimautslippene må reduseres med 80-95 prosent i forhold til 1990-nivå. Regjeringen har i Klimameldingen satt det ambisiøse målet  at transportsektoren innen 2050 skal bli tilnærmet utslippsfri.

Kunnskapen vi har i dag tilsier at vi må gjøre alt vi kan i alle sektorer, så raskt som mulig, om vi skal nå klimamålene og stabilisere den globale temperaturøkningen til under to grader. Reiselivsbransjen kan være en pådriver for at endringene skjer raskt.

På seminaret Veien til det utslippsfrie reiselivet, som Miljødirektoratet arrangerte sammen med aktørene i næringen på tampen av 2017, presenterte NHO Reiseliv og flere aktører i næringen at de allerede er «på ballen» og jobber med å utvikle en mer klimavennlig reiselivsnæring.

Populære reisemål er utsatt
I reiselivsnæringens veikart for bærekraftig reiseliv heter det at bransjen  ønsker å være en spydspiss i utviklingen av lavutslippssamfunnet. Reiselivsbransjen er ikke bare en kilde til utslipp, men blir også direkte berørt av klimaendringene og har derfor sterk egeninteresser i å redusere utslippene.

Klimaendringene fører blant annet til flere og alvorligere hetebølger, mer tørke, hyppigere ekstremvær og oversvømmelser og flom. Her i landet vil vi flere steder få kortere vintersesonger og mindre snø, og isbreer som smelter.  For eksempel har turistmålet Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane krympet med over 800 meter siden midten av 1990-tallet.

Flere turistmål kan bli rammet av klimaendringer, som for eksempel Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane. Breen har krympet med over 800 meter de siste 20 årene. Foto: Berge Myrene

Hvis vi ikke klarer å redusere klimagassutslippene, kan lavereliggende, kystnære områder i Norge bli snøfrie de fleste år innen utgangen av dette århundret. Da blir de lite attraktive vinter-destinasjoner.

Smart mobilitet blir nye reiselivsprodukter
Reiselivsnæringen kan spille en viktig rolle i omleggingen til lavutslippssamfunnet gjennom å stille tøffe miljøkrav til operatører innen transport, logistikk, overnatting og mat. De kan også utvikle destinasjoner og reiselivsprodukter med gode klimaprofiler. Flere reisemål i Norge er allerede sertifisert som bærekraftige destinasjoner.

Å markedsføre Norge som et land man kan reise utslippsfritt i, med ladestasjoner langs hele reiseruta, er et av de nyeste produktene som norsk reiseliv nå vil selge i det utenlandske markedet. Mye tyder på at vi kommer til å få bedre og mer spennende måter å reise på i framtida.

Sakte reiser mer etterspurt
Omleggingen til lavutslippssamfunnet er en jobb for hele samfunnet, der også vi som privatpersoner har et ansvar. Vi kan bidra med å etterspørre og ta i bruk klimavennlige transportmidler- og produkter. Det gjelder også når vi skal på ferie. Vi kan ikke ta «ferie» fra å ta hensyn til miljøet.  Et reiseliv som ikke belaster klima, miljø og naturressurser kommer til å bli mer etterspurt i framtida.

I Norge er naturen reiselivets største attraksjon. Vår varierte natur gir gode muligheter for aktiviteter og friluftsliv, rent miljø og lokal, klimavennlig mat.  Ifølge reiselivets markedsundersøkelser er det økende etterspørsel etter ferier som består av sakte reiser, som fotturer, sykling, padling og ski.

I miljøforvaltningen har vi i flere år jobbet sammen med reiselivsaktørene med å styrke markedsføringen og tilretteleggingen av nasjonalparkene våre. Disse juvelene i norsk natur ønsker vi at flere skal få oppleve.

Elektrifiseringen av ferger langs kysten er også i gang, som dette passasjerskipet Vision of the fjords, som er en plug-in-hybrid-båt. Det går i Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Foto: Edvin Hugvik.

Det er også nødvendig å sikre en god besøksforvaltning av naturområdene, blant annet for å hindre at populære ruter over for eksempel Trolltunga og Besseggen forsøples og slites ned. Å legge til rette for at turistene kan bruke lengre tid i områdene og reise med kollektive transportmidler, bidrar også positivt til den lokale verdiskapingen.

Resultater fra Programmet Naturarven som verdiskaper viser at det ble etablert 30 nye bedrifter i de lokalsamfunnene som deltok, og 100 av selskapene fikk økt omsetningen.